§ 1 Przepisy podstawowe

 1. Niniejszy regulamin określa standardowe i ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów operatora telefonii komórkowej EZ Mobile Sp. z o.o. z o.o. zlokalizowany przy ul. GRAZYNY, nr 13/15, lok. 6, miejsc. WARSZAWA, 02-548, Polska, zwany dalej Operatorem.
 2. Niniejszy Regulamin został przygotowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800).

§ 2 Terminy, które będą używane w dalszej części dokumentu

 1. “Sprzedaż pozycji” – punkt sprzedaży obsługujący Abonentów i udzielający telefonicznie informacji o warunkach realizacji umowy i ofertach operatora;
 2. “Hasło” – kod, który może być wykorzystany do identyfikacji Abonenta przy zamawianiu dodatkowych usług lub rezygnacji z niektórych usług za pośrednictwem SMS i Systemu Usług Internetowych;
 3. Aktywacja – czynności związane z zakupem karty SIM przez Abonenta, rejestracją karty SIM oraz, przy pierwszym połączeniu, procedurą wykonywaną przez Abonenta korzystającego z dowolnych usług określonych w planie taryfowym.
 4. “Plan taryfowy” – wykaz usług telekomunikacyjnych Operatora ze wskazaniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasad ich naliczania;
 5. “Wykaz” – wykaz Usług świadczonych przez Operatora, wraz z opłatą za te Usługi.
 6. “Zasady promocji” – dokumenty, które określają dodatkowe warunki do tych określonych w Regulaminie i planach taryfowych.
 7. “Dane teleadresowe” – związane z korzystaniem z Usług Dane teleadresowe są przetwarzane przez Operatora w celu przesyłania wiadomości do sieci telekomunikacyjnych, naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne lub opłacania rachunków Dane Operatora, w tym dane lokalizacyjne wszystkie dane są przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej wskazującej położenie geograficzne telefonu lub innego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego Użytkownik;
 8. “Secret Word” – zdefiniowany przez Użytkownika poufny ciąg znaków, który może być wykorzystany do identyfikacji Użytkownika lub dodatkowych zleceń usług lub anulowania niektórych usług podczas telefonicznej obsługi serwisowej;
 9. “Gabinet Osobisty” – internetowy system informacji o usługach świadczonych i wykorzystywanych przez Abonenta, w którym Abonent może uzyskać pewne informacje, zamówić dodatkowe usługi telekomunikacyjne lub zrezygnować z istniejących;
 10. “Formularz rejestracyjny” – formularz dostępny w serwisie ezmobile.pl, wykorzystywany jest w procesie rejestracji i wypełniania danych Abonenta w celu weryfikacji zgodności tych danych i rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych;
 11. “Karta SIM” – wydawana przez Operatora karta mikroprocesorowa, będąca jednocześnie kartą USIM, chipem SIM lub identyfikatorem abonenta IMSI, która jest przekazywana bezpośrednio do urządzenia Abonenta umożliwiającego korzystanie z usług Operatora w ramach Umowy i będąca jego własnością do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy; najpóźniej z chwilą pierwszego włączenia urządzenia (np. telefonu) z kartą SIM w obszarze zasięgu sieci, jest ona również połączona z numerem telefonu;
 12. “Kod PIN” – cyfrowy kod związany z kartą SIM, zainstalowany fabrycznie lub przez użytkownika, zapewniający dostęp do usług telekomunikacyjnych za pomocą karty SIM;
 13. “Kod PUK” – podniesienie kodu cyfrowego związanego z kartą SIM Zablokowanie kodu PIN, dające Użytkownikowi możliwość identyfikacji przy dostępie do Usług Telekomunikacyjnych za pomocą karty SIM;
 14. “Abonent” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną będącą stroną Umowy lub zamierzającą zawrzeć z Operatorem Umowę o korzystanie z Usług;
 15. “Numer telefonu” – numer telefonu Użytkownika skojarzony z kartą SIM Abonenta, który może być wykorzystany do identyfikacji Abonenta w celu zmiany usług i dostępu do informacji o koncie w systemach informatycznych Operatora Karty SIM; Numer telefonu jest przekazywany Użytkownikowi wraz z kartą SIM. Numer telefonu można znaleźć przy zakupie lub wysyłając żądanie USSD;
 16. “Osoba” oznacza osobę fizyczną lub prawną lub inną osobę będącą jednostką organizacyjną z możliwością zawierania umów;
 17. Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
 18. “Sieć” – publiczna sieć usług telekomunikacyjnych operatorów;
 19. “Umowa” oznacza umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, która nie wymaga zawarcia w formie pisemnej lub elektronicznej, na podstawie której Operator świadczy usługi na warunkach określonych w Regulaminie, planie taryfowym. Wymogu formy pisemnej lub elektronicznej nie stosuje się do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawieranej w ramach działalności rzeczywistej (umowy o świadczenie usług przedpłaconych w publicznej sieci telekomunikacyjnej), w szczególności rejestracji i aktywacji;
 20. “Usługi” – usługi telekomunikacyjne świadczone przez Operatora w systemie przedpłaconym, opisane w planach taryfowych, publiczne usługi telekomunikacyjne zgodnie z przepisami ustawy o telekomunikacji oraz inne usługi powiązane objęte Umową;
 21. “Ważność Konta” – status aktywnej karty SIM, który jest jednym z warunków niezbędnych do korzystania z Usług Telekomunikacyjnych objętych Umową; karta SIM w statusie “Ważność Konta” umożliwia korzystanie z Usług Telekomunikacyjnych do liczby lub liczby jednostek rozliczeniowych zgromadzonych na koncie;
 22. “Stan konta osobistego” – wysokość środków na koncie karty SIM w określonym momencie po uzupełnieniu lub skorzystaniu z usług Operatora.
 23. “Kategorie ruchu” – połączenia głosowe, usługi telefonii komórkowej, usługi telefonii stacjonarnej, usługi transmisji danych, transmisja strumieniowa wideo (streaming video), przesyłanie danych.

§ 3 Okres obowiązywania umowy i aktywacja

 1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony od dnia jej uruchomienia.
 2. Aktywacja oznacza^

– Otrzymanie karty SIM od Operatora;

– Rejestracja (instalacja karty SIM w urządzeniu telekomunikacyjnym i korzystanie z kodu PIN (Personal Identification Number) lub PUK (Personal Unlock Code);

– Uzupełnij konto, jeśli wartość konta wynosi zero.

 1. Traktat obejmuje dwa okresy: aktywny i pasywny.
 2. Po zawarciu umowy i zasileniu konta rozpoczyna się okres aktywny, który obejmuje okres do wyczerpania przez Abonenta aktywowanych pakietów usług lub wyczerpania środków na koncie Abonenta.
 3. Abonent może przedłużyć aktywny okres poprzez doładowanie konta.
 4. Jeżeli przed końcem aktywnego okresu nie nastąpi doładowanie konta Abonenta, wówczas rozpoczyna się okres bierny.

§ 4 Świadczone usługi telekomunikacyjne

 1. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Operatora i określonych w cenniku jest wpłata zaliczki.
 2. Operator zezwala Abonentom na korzystanie z następujących usług telekomunikacyjnych:

– podłączenie do sieci Operatora;

– dostęp do sieci telekomunikacyjnej;

– do wykonywania i odbierania połączeń głosowych;

– wysyłanie wiadomości tekstowych

– korzystanie z usług w zakresie danych;

– roaming;

– usługi dodatkowe zgodnie z aktualnymi cennikami.

 1. Usługi świadczone przez Operatora są usługami przedpłaconymi, za które Abonent uiszcza opłatę z góry poprzez doładowanie konta.
 2. Operator przesyła Abonentowi informację o wyczerpaniu pakietu transmisji danych w formie wiadomości tekstowej wysłanej na numer telefonu Abonenta, dla którego aktywowany jest pakiet transmisji danych. Abonent może na bieżąco monitorować status swojego konta osobistego.

§ 5 Warunki użytkowania

 1. Umowa zawierana jest poprzez korzystanie z karty SIM przez Użytkowników karty SIM zgodnie z instrukcją planu taryfowego oraz rejestrację danych osobowych określonych w pkt. 4 lub 5 poniżej i potwierdzenie ich przestrzegania przez Operatora.
 2. Operator zapewnia Użytkownikowi dostęp do Sieci przez okres świadczenia usług przedpłaconych oraz okres, po upływie którego karta SIM umożliwia korzystanie tylko z niektórych Usług, w szczególności poprzez odbieranie połączeń i wykonywanie połączeń alarmowych lub innych usług dozwolonych przez Operatora.
 3. Operator rozpocznie świadczenie Usług na rzecz Abonenta po aktywacji i podaniu danych osobowych.
 4. Użytkownik będący osobą fizyczną jest zobowiązany do podania Operatorowi następujących danych:

– imię i nazwisko,

– Numer PESEL, jeżeli ma jedno lub kilka nazwisk, serię i numer identyfikacyjny, a w przypadku cudzoziemca nie będącego obywatelem polskim – numer paszportu lub zezwolenia na pobyt.

 1. Użytkownik, który nie jest osobą fizyczną, jest zobowiązany do podania Operatorowi następujących danych:

– Nazwa firmy

– Numer lub numer identyfikacyjny REGON lub NIP w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w ewidencji działalności gospodarczej lub innym odpowiednim rejestrze jest prowadzony w Państwie Członkowskim.

 1. Operator lub jego przedstawiciel potwierdza zgodność z powyższym. Dane użytkownika zgodnie z dokumentem potwierdzającym tożsamość / prawo są rejestrowane w punkcie sprzedaży lub w inny sposób wykorzystywane przez Operatora.
 2. Operator nie może rozpocząć świadczenia usług, jeżeli:

– Użytkownik nie podał tych danych;

– niemożliwe jest potwierdzenie, że dane są zgodne;

– istniała rozbieżność w dostarczonych danych:

 1. Po zarejestrowaniu danych Abonent będzie informował Operatora o wszelkich zmianach w tych danych oraz przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z umowy na inną osobę.
 2. Regulamin i cenniki dostępne są w punktach sprzedaży, a także na stronie ezmobile.pl.
 3. Abonent uiszcza opłatę za świadczone Usługi poprzez doładowanie swojego konta osobistego.
 4. Płatności za doładowanie konta mogą być dokonywane gotówką, przelewem na konto Operatora lub za pośrednictwem systemów płatności gotówką lub kartą kredytową.
 5. Operator pobiera od Abonenta opłatę w wysokości i wysokości określonej w planach taryfowych
 6. Opłata za połączenia głosowe będzie naliczana od momentu zgłoszenia wybieranego numeru do momentu zakończenia połączenia.
 7. Operator zapewnia dostęp do sieci zagranicznych firm telekomunikacyjnych, usługi premium zgodnie z taryfami za usługi świadczone przez te firmy. Ze względu na warunki techniczne, niektóre usługi mogą być obciążone opóźnieniem. W takich przypadkach, jeżeli Abonent korzysta z usług na kwotę przekraczającą środki zgromadzone na koncie osobistym, zapłata za te usługi zostanie pokryta poprzez doładowanie konta dokonane przez Abonenta w późniejszym terminie.
 8. W miarę korzystania z Usług świadczonych przez Operatora, saldo na koncie osobistym Abonenta zostanie pomniejszone o opłatę za Usługi świadczone na rzecz Abonenta zgodnie z planem taryfowym do momentu wyczerpania salda na koncie osobistym. Jednakże nie dłużej niż przez okres ważności świadczonych Usług. Po wyczerpaniu przez Abonenta kwoty dostępnej na jego koncie osobistym, dalsze korzystanie z usług płatnych w okresie ważności usług wychodzących będzie uzależnione od dalszego uzupełniania konta i warunków planów taryfowych.
 9. Opłaty określone w planie taryfowym pobierane są za Usługi wykonywane z karty SIM, niezależnie od osoby, która korzystała z karty SIM lub rodzaju używanego sprzętu.
 10. W przypadku upływu okresu ważności lub zakresu usług wychodzących i braku środków na koncie osobistym Abonenta, Abonent może korzystać z usług łączności przychodzącej do dnia, w którym Operator zawiesi swoje usługi po zakończeniu okresu biernego. Konto jest ważne lub do momentu zablokowania go przez Operatora.
 11. Operator może zablokować Abonentowi przychodzące usługi telekomunikacyjne od dnia upływu okresu biernego określonego w planie taryfowym, jeżeli Abonent nie uzupełni salda. Nie później niż w ciągu 2 dni od daty doładowania konta Operator automatycznie zniesie blokadę.
 12. Operator na wniosek Abonenta:

– Zapewnia bezpłatne blokowanie połączeń wychodzących na numery usługowe, gdzie opłata za połączenia przychodzące na te numery jest podwyższona;

– Zapewnia ona bezpłatne blokowanie połączeń wychodzących na poszczególne numery, rodzaje usług premium oraz połączeń przychodzących z tych numerów;

 1. Operator musi opublikować wszelkie zmiany w planie taryfowym co najmniej miesiąc przed ich wprowadzeniem. Okres ten może być krótszy, jeżeli zmiana powoduje obniżenie ceny dla Abonenta, dodanie nowej usługi lub opublikowanie aktu prawnego wymaga dokonania tych zmian w terminie krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres ten jest wynikiem decyzji Prezesa UKE. Abonent zostanie poinformowany o prawie do wypowiedzenia Umowy, jeżeli zmiana planu taryfowego nie została zaakceptowana przez Abonenta, przy czym okres korzystania z tego prawa nie może być wcześniejszy niż data wejścia w życie tej zmiany.
 2. Na wniosek Abonenta Operator udostępnia główną listę świadczonych usług, za które pobiera opłaty zgodnie z planem taryfowym na dany okres. Lista zawiera informacje o zrealizowanych połączeniach płatnych ze wskazaniem rodzaju połączenia, liczby jednostek rozliczeniowych i kosztu.
 3. W przypadku wezwania Użytkownika do dostarczenia szczegółowego wykazu usług świadczonych za miesiąc poprzedzający miesiąc rozliczeniowy, w którym Abonent złożył wezwanie, Operator dostarczy szczegółowy wykaz usług świadczonych na wezwanie Użytkownika, jednak za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy rozliczeniowych poprzedzających datę wezwania.
 4. Lista wysyłana jest na adres Abonenta wskazany w momencie zawierania umowy lub w inny sposób wybrany przez Abonenta.
 5. Operator uniemożliwia użytkownikowi końcowemu korzystanie ze skradzionego telefonu lub innego urządzenia telekomunikacyjnego oraz udziela informacji umożliwiających identyfikację skradzionego urządzenia od innych operatorów, po przedłożeniu przez takiego użytkownika oficjalnego potwierdzenia zgłoszenia kradzieży urządzenia oraz potwierdzenia zakupu urządzenia wraz z podaniem jego numeru identyfikacyjnego.
 6. Maksymalna liczba zarejestrowanych kart SIM na osobę fizyczną nie może przekroczyć 20. Limit zarejestrowanych kart SIM na jednego Abonenta – osoba prawna jest określona przez ustalony limit.

§ 6 Świadczenie usług dostępu do Internetu

 1. Operator przetwarza wszystkie dane przekazywane przez Abonentów jednakowo, bez ograniczeń i zakłóceń, niezależnie od nadawcy i odbiorcy, rodzaju treści, aplikacji czy używanego sprzętu telekomunikacyjnego. Zarządzanie ruchem sieciowym jest niedyskryminacyjne i opiera się na obiektywnych różnicach w technicznych wymogach jakościowych dla poszczególnych kategorii ruchu. Priorytetowo traktowane są pewne kategorie ruchu w sieci, które są szczególnie narażone na spadek wskaźników jakości, takich jak transmisja głosu i obrazu. Ustalanie priorytetów odbywa się w niezbędnym i wystarczającym zakresie i nie narusza gwarantowanego poziomu jakości Usług, ale zapewnia optymalną jakość i komfort Abonenta.
 2. Środki zarządzania ruchem wykorzystywane przez Operatora w usługach Dostępu do Internetu nie wpływają na poufność Abonentów ani na ochronę ich danych osobowych.
 3. Operator może stosować środki ograniczające dostęp do niektórych usług lub treści, które mogą obejmować blokowanie, zwalnianie, modyfikowanie, ograniczanie, ingerowanie w niektóre treści, aplikacje lub usługi:

– zgodność z prawem Unii Europejskiej lub na mocy prawa Unii Europejskiej przepisami krajowymi mającymi zastosowanie do Operatora (np. dotyczącymi zgodności z prawem treści, aplikacji lub usług lub bezpieczeństwa publicznego), w tym ściganie sądowe, np. blokowanie niektórych treści, aplikacji lub usług, lub na mocy prawa Unii Europejskiej jako środek wdrażania takiego prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, w tym orzeczeń sądowych

– wspieranie integralności i bezpieczeństwa sieci, usług sieciowych i urządzeń abonenckich (np. poprzez zapobieganie atakom cybernetycznym poprzez dystrybucję złośliwego oprogramowania lub kradzież identyfikatorów użytkowników końcowych za pomocą oprogramowania szpiegującego);

– Zapobieganie zbliżającemu się przeciążeniu sieci (tj. sytuacjom, w których sieć jest nieuchronnie przeciążona) oraz łagodzenie skutków przeciążenia, jeżeli przeciążenie ma charakter tymczasowy (tj. szczególne, krótkoterminowe sytuacje, w których występuje nagły wzrost liczby użytkowników w stosunku do liczby stałych użytkowników lub nagły wzrost zapotrzebowania na określone treści, aplikacje lub usługi mogą przekraczać przepustowość niektórych elementów sieci i sprawić, że reszta sieci będzie mniej reaktywna) lub wystąpić w wyjątkowych okolicznościach (tj. nieprzewidziane i nieuniknione przeciążenia obu sieci komórkowych, których możliwe przyczyny obejmują awarie techniczne, takie jak przestoje spowodowane uszkodzeniem kabli lub innych elementów infrastruktury, nieplanowane zmiany w routingowych połączeniach danych lub znaczny wzrost ruchu danych w sieci spowodowany ruchem czarno-białym).

– ograniczenia w planach taryfowych Operatora przepustowości dostępu do usług internetowych Dostęp na określonych warunkach opisanych w tych planach taryfowych.

 1. Środki ograniczenia dostępu określone w pkt. 3 powyżej mogą spowodować pogorszenie parametrów jakościowych usługi transmisji danych. Ich wystąpienie nie jest naruszeniem warunków Umowy.
 2. Limity danych, ograniczenia prędkości i inne parametry jakości usług (takie jak opóźnienie, zmienność opóźnienia, utrata pakietów) mogą wpływać na jakość usług dostępu do Internetu poprzez spowolnienie wysyłania lub odbierania danych lub poprzez ograniczenie dostępności lub jakości korzystania z treści, aplikacji i usług. Dostępność i jakość korzystania z treści, aplikacji i usług w ramach usługi dostępu do Internetu zależy od wymagań technicznych i parametrów określonych przez dostawców tych treści, aplikacji i usług. Ze względu na charakter sieci danych, niektóre treści, aplikacje i usługi lub ich funkcjonalność mogą nie być dostępne ze względu na opóźnienia lub szybkość usługi dostęp do Internetu jest niższy niż wymagany przez dostawców tych treści, aplikacji i usług.
 3. Obliczone maksymalne prędkości pobierania i wysyłania dla usługi dostępu

Internet dla wybranych technologii sieciowych na dzień 01.05.2020 r:

Technologia. Wczytywanie/odczytywanie danych

2G / GSM-GPRS 20 kbps // 80 kbps

2G / GSM-EDGE 58,4 kbps // 233,6 kbps

3G / UMTS 384 kbps // 384 kbps

3G / UMTS-HSPA 5,4 Mbps // 42Mbps

4G / LTE 50 Mbps // 150 Mbps

4G / LTEAdvanced 50 Mbps // 300 Mbps

 1. Udostępnienie przez Abonenta usług dostępu do sieci Internet może spowolnić korzystanie z usługi dostępu do sieci Internet poprzez równoczesne korzystanie z zasobów Operatora.
 2. Prędkości są oceniane z wartościami maksymalnymi. Rzeczywista prędkość, jaką należy osiągnąć zależy od wielu zmiennych, w tym od zastosowanego urządzenia telekomunikacyjnego, siły sygnału radiowego, odległości od stacji bazowej, czynników wpływających na rozprzestrzenianie się fal radiowych (np. warunki geograficzne, miejskie i atmosferyczne), struktury i osłabienia materiałów budowlanych stosowanych do budowy budynków, liczby użytkowników w poszczególnych stacjach bazowych, rodzaju zastosowanej karty SIM.
 3. Pakiet danych przewiduje możliwość korzystania z usług dostępu do Internetu do maksymalnej wielkości tego pakietu. Korzystanie z serwisu danych oznacza, między innymi, korzystanie z treści, aplikacji i usług dostępnych w Internecie. Pakiet danych jest zawarty w planach taryfowych i ma okres użytkowania.
 4. Po wykorzystaniu całego pakietu danych, w zależności od warunków planu taryfowego, mogą obowiązywać następujące ograniczenia:

a) transmisja danych jest zablokowana, co oznacza, że Użytkownik nie może korzystać z usługi transmisji danych;

b) prędkość transmisji danych jest ograniczona do poziomu określonego w Umowie; można zezwolić na korzystanie z usług takich jak dostęp do poczty elektronicznej lub przeglądanie stron internetowych lub innych usług wymagających zwiększonej prędkości mobilnego Internetu;

c) Dodatkowa opłata za transfer danych pobierana jest zgodnie z planami taryfowymi Abonenta

 1. Podana prędkość w stosunku do prędkości przesyłania i przesyłania danych w usłudze dostępu do Internetu może różnić się od podanej w reklamie i innych materiałach.

§ 7 Bezpieczeństwo

 1. Operator zapewnia bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi: 112, 9xx. Jeżeli połączenie z numerami alarmowymi 9XX (gdzie XX jest resztą numerów zdefiniowanych w krajowym planie numeracji poszczególnych numerów alarmowych) nie jest możliwe, Operator wysyła połączenie alarmowe na numer 112;
 2. Operator informuje, że przekierowywanie połączeń na numery alarmowe może być ograniczone z powodu awarii urządzenia telekomunikacyjnego abonenta lub braku zasilania, a także awarii niezależnego sprzętu telekomunikacyjnego innego operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Operator, gdy mogą wystąpić ograniczenia czasowe na realizację takich połączeń.
 3. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub wydajności Sieci i Usług, Operator podejmuje proporcjonalne i uzasadnione środki techniczne i organizacyjne dla osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i wydajności Sieci, w tym może wykluczyć przesyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu Sieci lub Usług, zakończyć lub ograniczyć komunikację z siecią, z której przesyłane są komunikaty zagrażające bezpieczeństwu sieci Operatora. Operator może ograniczyć dostęp do usług Operatora przez urządzenie Abonenta w przypadku, gdy urządzenie to stanowi zagrożenie dla innych użytkowników sieci. Takie działania są możliwe nawet bez uprzedniego powiadomienia Abonenta.
 4. Ograniczenia lub zawieszenie świadczenia usług telekomunikacyjnych w wyniku minimalizacji zagrożeń dla bezpieczeństwa i ciągłości świadczenia wyżej wymienionych usług nie mogą być mierzone w kategoriach jakości usług (SLA).
 5. Klucz telekomunikacyjny gromadzi dane o lokalizacji urządzenia telekomunikacyjnego, z którego dokonywane jest połączenie w zakresie określonym w postanowieniach OWU.
 6. Operator publikuje na swojej stronie internetowej aktualne informacje o potencjalnych zagrożeniach dla Abonentów, zalecanych środkach ostrożności oraz możliwych sposobach ochrony sprzętu telekomunikacyjnego przed złośliwym lub szpiegowskim oprogramowaniem.

§ 8 Odpowiedzialność operatora

 1. Operator świadczy usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zgodnie z normami ETSI (Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych) oraz dokumentami opublikowanymi przez ITU-T (International Telecommunication Union – ITU Telecommunications Standardization Sector).
 2. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienale-yte funkcjonowanie usług telekomunikacyjnych, za wyjątkiem przypadków, w których nienale-yte wykonanie było spowodowane siłą wy-szą, z winy Abonenta lub niestosowaniem się przez Abonenta do postanowień niniejszego Regulaminu lub ofert taryfowych. Operator świadczy Usługi Łączności w zakresie zasięgu swojej sieci oraz korzystania z sieci telekomunikacyjnych innych operatorów, z których korzysta Operator.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność lub niemożność korzystania z usług telekomunikacyjnych w wyniku nieosiągnięcia przez telefon lub inne telekomunikacyjne urządzenie końcowe parametrów technicznych zgodnych z normami Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych lub w przypadku korzystania z tych usług z telefonem Abonenta lub innym telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym o braku oznakowania CE w Polsce i deklaracji zgodności. Zasoby sieci są ograniczone i zmienne. Szybkość transmisji danych w związku z korzystaniem z usług dostępu do Internetu zależy m.in. od takich czynników jak obciążenie stacji nadawczej, pojemność odbieranego sygnału ze stacji nadawczej, technologia lub maksymalne prędkości dostępne w urządzeniach wykorzystywanych przez Abonenta, a także od warunków atmosferycznych. Ze względu na powyższe czynniki, Operator nie może zagwarantować maksymalnej prędkości transmisji danych w usłudze dostępu do Internetu.
 4. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, rekompensatę za ka-dy pełny dzień przerwy ustala się w wysokości 1/30 średniego miesięcznego wykorzystania środków Abonenta za okres 3 poprzednich miesięcy lub krótszy, jeżeli Abonent korzysta z usług krócej ni- 3 miesiące.
 5. Niezależnie od odszkodowania określonego zgodnie z ust. 4, Operator zwraca w całości opłatę za niewykonaną usługę. Jeśli usługa została wykonana częściowo, zwrot kosztów dotyczy części zapłaconej za usługę, która nie została wykonana.
 6. Wypłata wynagrodzenia oraz zwrot wynagrodzenia za niewykonanie świadczenia określonego w ust. 4 zostanie dokonana przez Operatora nie później niż w terminie 30 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku roszczeń będących przedmiotem postępowania arbitrażowego lub sądowego – w terminie 30 dni od dnia ostatecznego zamknięcia sprawy.
 7. W przypadku nieosiągnięcia w danym miesiącu kalendarzowym poziomu wskaźników jakości określonych w pkt. 6 Regulaminu lub rozbieżności w stosunku do określonych    parametrów usługi dostępu do sieci Internet określonych w innych dokumentach umownych, Operator wypłaci Abonentowi rekompensatę za miesiąc, w którym nie został osiągnięty gwarantowany poziom jakości lub określone parametry gwarantowane określone dla usługi dostępu do sieci Internet. Wysokość rekompensaty za określone w Rozporządzeniu parametry jakości usług oblicza się w następujący sposób: różnicę pomiędzy gwarantowanym a osiągniętym poziomem jakości (wyrażoną w procentach), pomnożoną przez średnie miesięczne wykorzystanie środków z tytułu doładowania (obliczone na podstawie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie reklamacji lub krótszego okresu, jeżeli Abonent korzysta z usług telekomunikacyjnych przez okres krótszy niż trzy miesiące).
 8. Wyklucza się możliwość uzyskania odszkodowania przewyższającego koszty płatności określone w ust. 2-5, chyba że szkoda została spowodowana przez Operatora umyślnie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie i utracone straty.
 9. W uzasadnionych przypadkach możliwość podłączenia i korzystania z usług roamingu w sieciach niektórych operatorów zagranicznych lub kierowania połączeń do tych sieci może być okresowo ograniczona, w szczególności z przyczyn technicznych lub okoliczności, na które Operator nie ma wpływu.
 10. W przypadku sporu związanego ze świadczeniem usług Abonent, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Abonenci będący konsumentami mają możliwość rozstrzygnięcia takiego sporu również poprzez pozasądowe rozstrzyganie sporów z konsumentami, którym zarządza Prezes Departamentu Elektroniki Telekomunikacyjnej (www.uke.gov.pl).

§ 9 Obowiązki Abonenta

 1. Abonent zobowiązuje się do ochrony karty SIM przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą lub inną utratą.
 2. Abonent zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Operatora o utracie, kradzieży, zniszczeniu lub uszkodzeniu jego karty SIM. Z chwilą przyjęcia tej informacji Operator niezwłocznie dokonuje blokady karty SIM w sposób uniemożliwiający korzystanie z usług świadczonych przez Operatora.
 3. Abonent ponosi odpowiedzialność za skutki korzystania z karty SIM lub skorzystania z uprawnień określonych w Regulaminie lub Cenniku przez osoby trzecie, które korzystają z kodu PUK lub innego poufnego kodu przed powiadomieniem Operatora o utracie, kradzieży lub innej utracie kodu PUK, a także o każdym podejrzeniu posiadania kodu PUK przez osobę trzecią. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której abonent dochował należytej staranności w celu ochrony poufności Kodeksu PUK, a osoba trzecia weszła w jego posiadanie z przyczyn związanych z Operatorem.
 4. Nowa karta SIM zostanie wydana na koszt oferty przedpłaconej Abonenta, jeżeli Giełda wystąpi z przyczyn niezależnych od Operatora. Płatność za nowe wydanie karty SIM jest określona w cenniku.
 5. Abonent może korzystać wyłącznie z telefonów w sieci telekomunikacyjnej lub innych końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, które spełniają wymagania sieci telekomunikacyjnej, w szczególności tych, które posiadają oznakowanie CE i deklarację zgodności z podstawowymi wymaganiami.
 6. Abonent nie może podejmować żadnych działań powodujących zakłócenia urządzeń podłączonych do sieci telekomunikacyjnej, informatycznej lub Internetu;
 7. Abonent zobowiązuje się nie używać do tego celu kart SIM:

-generacja sztucznego ruchu telekomunikacyjnego (tzn. ruchu, który nie jest wymieniany),

– ruchu, którego jedynym celem jest uzyskanie określonej puli połączeń telekomunikacyjnych;

– dla biznesu masowych rozmów telefonicznych, tzw. rozwiązanie call center;

– do masowego wysyłania sms-ów, które nie są standardowymi wiadomościami, jak np. wysyłanie informacji handlowych;

– wykonywanie połączeń przekierowanych z wykorzystaniem dowolnej technologii, w szczególności transmisji danych VoIP (Voice over Internet)

§ 10 Składanie skarg

1. Niezadowolenie lub roszczenia Abonenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług telekomunikacyjnych przez Operatora (Reklamacja) mogą dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania usług telekomunikacyjnych, niewykonania z winy Operatora określonej w Umowie, terminu rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych lub nieprawidłowego naliczenia należności z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

2. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od momentu odłączenia Abonenta od Usług komunikacyjnych lub od dnia, w którym usługi były świadczone nieprawidłowo lub błędnie obliczone. Reklamacja złożona po tym terminie pozostaje nierozpoznana i Operator niezwłocznie powiadamia o tym zgłaszającego reklamację. Dniem złożenia reklamacji jest dzień, w którym Operator otrzyma informację zawierającą reklamację. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji przez Operatora jest fakt, że osoba składająca reklamację jest Abonentem i posiada informacje pozwalające na jej potwierdzenie.

3. Wszelkie reklamacje można zgłaszać telefonicznie, pisemnie, elektronicznie lub ustnie do biura lub na stronie internetowej operatora ezmobile.pl.

4. Reklamacja powinna zawierać:

– imię i nazwisko, nazwa firmy, adres Abonenta lub osoby prawnej;

– Numer telefonu Abonenta, data zawarcia umowy oraz określona w umowie data rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych

– reklamowany okres;

– oświadczenie o charakterze i okolicznościach skargi;

– wysokość straty, szkody lub inne roszczenia, lub wniosek o zaliczenie płatności lub inne wynikające z Umowy lub przepisów prawa – jeżeli Abonent żąda ich zapłaty;

– numer konta bankowego lub adres rozliczeniowy

– podpis użytkownika – w przypadku reklamacji w formie pisemnej.

5. Jeżeli reklamacja złożona ustnie lub pisemnie osobiście podczas wizyty w punkcie sprzedaży nie spełnia warunków określonych w ust. 4, osoba uprawniona reprezentująca Operatora, przyjmując reklamację, niezwłocznie powiadomi Abonenta o konieczności jej prawidłowego wypełnienia. Reklamacje złożone nieprawidłowo pozostawia się bez rozpatrzenia.

6. W przypadku, gdy reklamacja zostanie zło-ona w inny sposób, ni- określony w ust. 5, a nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 4, Operator, je-eli uzna, -e jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Abonenta do jej pełnego rozpatrzenia, określając termin co najmniej 7 dni oraz zakres uzupełnienia reklamacji, z pouczeniem, -e brak uzupełnienia reklamacji w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia. Po upływie ustalonego czasu reklamację pozostawia się bez rozpatrzenia.

7. Jeżeli wysokość kwoty nie jest określona w reklamacji, a prawo do odszkodowania nie budzi wątpliwości, Operator traktuje reklamację tak, jakby wysokość kwoty została określona.

8. 8. w przypadku złożenia reklamacji osobiście w punkcie sprzedaży lub w siedzibie Operatora, ustnie lub pisemnie, przedstawiciel Operatora niezwłocznie potwierdza jej przyjęcie.

9. W przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej drogą pocztową, telefoniczną lub elektroniczną, Operator potwierdza jej przyjęcie w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Operator ma prawo do wcześniejszego udzielenia odpowiedzi na reklamację.

10. W potwierdzeniu otrzymania reklamacji należy wskazać datę jej złożenia oraz podpis lub nazwisko osoby, która otrzymała reklamację.

11. Operator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od jej złożenia i przesłania odpowiedzi przed upływem terminu.

12) Odpowiedź na skargę musi zawierać:

– nazwę jednostki Operatora zajmującej się reklamacją;

– informacja o dacie złożenia zażalenia i decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu zażalenia;

– W przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu należności – ustalenie kwoty i terminu płatności lub zwrotu lub wskazanie tej kwoty, szkoda lub inne roszczenia zostaną zaliczone na poczet przyszłych płatności na wniosek Abonenta;

– Informacje na temat wyczerpania procedury składania skarg i prawa do dochodzenia

pozwy w sądzie;

Informacje na temat wyczerpania procedury składania skarg i prawa do dochodzenia

pozwy w sądzie;

– identyfikację upoważnionego pracownika Operatora, jego nazwisko, imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko.

13. W przypadku odmowy przyjęcia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację musi być udzielona:

– w celu dostarczenia dodatkowego uzasadnienia faktycznego i prawnego;

– zostaną dostarczone do Abonenta listem poleconym w formie papierowej. Operator nie jest zobowiązany do wielokrotnego wysyłania odpowiedzi, jeśli dokument został wysłany poprawnie.

14. Operator udziela odpowiedzi na reklamację i przesyła odpowiedź na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji określonych lub stosowanych przez Abonenta.

15. Jeżeli Abonent zaakceptuje roszczenia Abonenta, uzgodnione kwoty zostaną mu zwrócone poprzez doładowanie konta Abonenta lub poprzez podanie przez Abonenta określonych przez niego danych.

22. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany poprzez złożenie skargi, może zostać rozwiązany przez właściwy sąd powszechny. W przypadku Abonenta, który jest konsumentem, możliwe jest również, za zgodą obu stron sporu, zawarcie ugody w trybie pozasądowych sporów konsumenckich, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W przypadku sporu pomiędzy Operatorem a Abonentem, który nie jest konsumentem i został skierowany do sądu powszechnego, sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.

§ 11 Ochrona danych osobowych. Tajemnica telekomunikacyjna.

Operator gwarantuje poufność danych otrzymanych od Abonenta. W zakresie określonym przez prawo, dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane uprawnionym osobom, organom lub sądom. Abonent ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych i ich poprawiania. O obowiązku przekazywania danych mowa jest w § 8 ust. 4 i 5 art. 60b ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. o telekomunikacji (dekret ustawodawczy 2014 243, z późn. zm. e…).

Dane osobowe obejmują:

– Informacje o abonencie;

– treść poszczególnych wiadomości;

– Dane transmisyjne, czyli dane przetwarzane w celu transmisji komunikatu w sieci lub naliczania opłat za usługi, w tym dane dotyczące lokalizacji, czyli wszystkie dane przetwarzane w Internecie wskazujące położenie geograficzne urządzeń telekomunikacyjnych Abonenta;

– Dane dotyczące lokalizacji, co oznacza dane dotyczące lokalizacji, które wykraczają poza dane niezbędne do wysłania komunikatu lub rachunku;

– Dane o próbach nawiązania połączeń pomiędzy terminalami sieciowymi, w tym dane o nieudanych próbach połączenia, tj. połączeniach pomiędzy urządzeniami, telekomunikacją lub punktami końcowymi sieci, które zostały zebrane i nie zostały odebrane przez Abonenta lub przerwaniu nawiązanych połączeń.

2. Odczyt, zapis, przechowywanie, przesyłanie lub inne wykorzystywanie treści lub danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną za pomocą klucza telekomunikacyjnego jest możliwe w zakresie określonym w przepisach prawa.

3. W przypadku korzystania z usług w partnerskich sieciach roamingowych, lokalny Regulamin przechowywania i przesyłania danych Abonenta może być inny niż wykorzystywany w sieci telekomunikacyjnej Operatora. 3.

Operator jest uprawniony do przetwarzania przekazanych danych, o których mowa w ust. 1, niezbędnych do naliczania opłat abonamentowych i opłat na rzecz operatora, w okresie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu w okresie obowiązywania umowy lub innych zadań przewidzianych w przepisach prawa lub poszczególnych przepisach.

5. Operator jest administratorem danych osobowych Abonenta w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Operator będzie przetwarzał dane osobowe Abonenta związane z usługami telekomunikacyjnymi świadczonymi przez samego Operatora lub za pośrednictwem osób upoważnionych. Dane te są przetwarzane w celu sprzedaży produktów, świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w celach windykacyjnych, a także jeśli przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w celach marketingowych.

Abonent może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie wymaga takiej zgody.

§ 12 Wygaśnięcie i zakończenie

1. W związku z tym okres obowiązywania umowy zostaje rozwiązany:

1.1. przeniesienie numeru telefonu w przypadku zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych;

1.2 Operator traci prawa niezbędne do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej,

w szczególności redundancja częstotliwości radiowych;

1.3 Śmierć użytkownika;

1.4. bankructwo Abonenta niebędącego osobą fizyczną;

1.5 Wyłączenie karty SIM po upływie okresu jej ważności.

Operator może zdecydować według własnego uznania o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym bez uprzedniego powiadomienia lub o zawieszeniu świadczenia usług telekomunikacyjnych bez odszkodowania w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika prawa lub postanowień umowy:

2.1. korzysta z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora w sposób niewłaściwy, naruszający prawo lub warunki umowy;

2.2. używa skradzionej karty SIM lub używa skradzionego, niecertyfikowanego telefonu lub innego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego;

2.4. Zezwala się na niewłaściwe korzystanie z usług telekomunikacyjnych, w tym

jest wymieniony w § 19 ust. 1;

2.5. podał Operatorowi nieprawdziwe dane, w szczególności wykorzystując

sfałszowane dokumenty.

3. Po rozwiązaniu Umowy w trybie opisanym w pkt. 2.

Operator powiadamia Użytkownika poprzez wysłanie SMS-a, znanej mu wiadomości e-mail.

Adres e-mail użytkownika lub list do

poprzez korespondencję określoną przez Użytkownika.

4. W dniu rozwiązania Umowy Operator zaprzestaje świadczenia usług telekomunikacyjnych i zakazuje Użytkownikowi korzystania z karty SIM. Pozostałe środki na koncie nie podlegają zwrotowi.

6. Użytkownik jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy poprzez przeniesienie karty SIM na inną osobę, która akceptuje status Użytkownika oraz związane z tym prawa i obowiązki podczas administrowania (rejestracji) danymi osobowymi, o których przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z Umowy na inną osobę należy poinformować Operatora na piśmie.

Przepisy te weszły w życie w dniu 1 maja 2020 r.